Kontakt  

Masz pytanie?
Napisz do nas!  
Wpisz e-mail
Wpisz imię i nazwisko / Firma
Wpisz telefon
Wpisz treść pytania

 

Działki budowlane • Tereny inwestycyjne • Pomorskie  

Gdańsk

Gdańsk

  Działki o powierzchni od 3000 m.kw do 103 000 m.kw /według specyfikacji/

Rewolucyjna wizja dla Gdańska: centrum komunikacyjne miasta miałoby znaleźć się między Starym Przedmieściem a Orunią. Węzeł integracyjny "Czerwony Most"  powstawać będzie  w ciągu najbliższych  lat wraz z nowoczesnymi osiedlami mieszkalnymi

Reda

Reda

  Działki o powierzchni od 3417 m.kw do 6834 m.kw
/według specyfikacji/

Umiejscowione między miejscowościami Rumia i Reda działki budowlane, w dobrze zapowiadającej się lokalizacji, do której rozbudowy przyczynia się rozpoczynająca się budowa największego Aquaparku w Europie , oraz powstająca obwodnica Trójmiasta OPAT, to propozycja warta rozważenia. Jeśli więc rozważasz lokatę kapitału, możliwe, że zainteresują Cię tereny inwestycyjne w miejscowości Reda. Działka budowlana w proponowanej lokalizacji jest doskonałą inwestycją - w okolicy nowo budowane centrum wraz z Aguaparkiem, umiejscowienie wśród nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej. Mocno zaawansowana procedura budowy OPAT / obwodnica północna Aglomeracji Trójmiejskiej przyczyni się do dynamicznego zagęszczenia zabudowy tego regionu.

Kębłowo

  Tereny inwestycyjne, grunty ze stwierdzonymi i udokumentowanymi pokładami gazu łupkowego i ropy , grunty obszaru łącznego 75 100 metrów kwadratowych 7,51 hektara.

KĘBŁOWO , województwo pomorskie powiat wejherowski

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu grunty inwestycyjne Trójmiasta, należące do najbardziej popularnych i perspektywicznych, na które popyt w najbliższych latach bardzo wzrośnie. W związku z dynamicznym rozwojem zabudowy tych okolic, działki budowlane w Pomorskiem w miejscach przez nas proponowanych będą cieszyły się rosnącym popytem. Przemawiają za tym liczne planowane inwestycje infrastruktury komunikacyjnej we wspomnianym rejonie. Jeśli jeszcze nie słyszałeś, drogi Internauto, o inwestycji "Czerwony Most", z pewnością w niedalekiej przyszłości będzie o niej głośno. Już teraz więc przekonaj się, dlaczego proponowane przez nas tereny to jedne z najlepszych, jeśli nie najlepsze, grunty inwestycyjne Trójmiasta.

 

Działki budowlane • Tereny inwestycyjne • Pomorskie  

Gdańsk • Building plots • Investment land

Gdańsk • Building plots • Investment land

  Building plots in Gdańsk with the total surface area ranging from 3000 m2 to 103 000 m2 /according to the specification/

A revolutionary vision for Gdańsk; a new communication centre of the city will be placed between Stare Przedmieście and Orunia districts.

Reda

Reda

  Plots with the total surface area ranging from 3417 m2 to 17 400 m2 /according to the specification/

The plots are situated in Reda between the towns of Rumia and Wejherowo in a very well promising location whose building development has been intensified by the currently starting construction of the biggest European Aquapark and the already approved project of building the Northern Ring Road of the Tricity Agglomeration(OPAT). So, if you are planning to invest some capital, you may be interested in the investment land in Reda. A building plot in the area constitutes a marvelous investment – a new leisure centre with an aquapark in the nearest vicinity, location among newly built single-family and terraced houses. Highly advanced procedure of building the Northern Ring Road of the Tricity Agglomeration (OPAT) will certainly contribute to intensifying the building development in the area.

Kłębowo

  Investment land, land with confirmed and documented natural shale gas and oil seams with the total surface of 75100 m2 (7.51ha).

KĘBŁOWO , Pomerania province, Wejherowo district

  We are delighted to present the investment land of the Tricity region being some of the most popular and perspective investment opportunities at the moment. The demand for such land will certainly grow in the future. Due to dynamic building development of the area, building plots in the Pomerania region that we have on offer will also continue to enjoy growing demand. Numerous communication infrastructure investments planned in the region weigh in favour of this statement as well. So, if you still haven’t heard of the ‘Czerwony Most’ (‘Red Bridge’) investment be sure that soon everybody will be talking about it. Do not wait any longer and find out for yourself why the plots that we have on offer are some of the best, if not the very best, investment land of the Tricity.

 

Działki budowlane • Tereny inwestycyjne • Pomorskie  

Danzig • Grundstücke • Investitionsgebiete

Danzig • Grundstücke • Investitionsgebiete

  Danziger Grundstücke, Flächen von 3000 bis 103 000 Quadratmetern /je nach Spezifikation/

Revolutionäre Vision für Danzig: Kommunikationszentrum der Stadt befindet sich zwischen dem Alten Vorort (Altstadt) und Orunia. Die sogenannte "Rote Brücke" wird nicht früher als erst in ein paar Jahren entstehen.

Reda

Reda

  Grundstücke von 3417 bis zu 17 400 Quadratmetern
/je nach Spezifikation/


Die Grundstücke in der Stadt Reda zwischen den Städten Rumia und Reda sind sehr günstig gelegen. Der größte Aquapark Europas, sowie das genehmigte Konzept in dessen Rahmen die Dreistadt-Ringstraße OPAT erbaut wird, tragen dazu bei. Also, wenn Sie Ihre Geldmittel günstig anlegen möchten, wären Sie vielleicht an den Investitionsgrundstücken in Reda interessiert. Das Baugrundstück in diesem Gebiet ist eine hervorragende Investition – in der Nähe des neu errichteten Zentrums mit dem Aqapark und der neu gebauten Einfamilienhäuser.

Kłębowo

  Investitionsgebiete, Grundstücke mit dokumentiertem Schiefergasvorkommen und Erdöllagerstätten,
die Gesamtgrundstückflächen von 75 100 Quadratmetern, 7,51 Hektar.


KĘBŁOWO, die Woiwodschaft Pommern, Bezirk Wejherowo

Działki budowlane • Tereny inwestycyjne • Pomorskie  

Гданьск • Участки для строительства • Инвестиционные площадки

Гданьск • Участки для строительства • Инвестиционные площадки

  Гданьские участки для строительства площадью от 3000 кв. м 103 000 кв.м /по спецификации/

Революционные перспективы для Гданьска: коммуникационный центр города будет размещен между Старым Предместьем и Орунием.

РЕДА

РЕДА

  Участки площадью от 3417 кв.м до  17 400 кв.м
/по спецификации/

Размещенные участки в местности Реда между местностями Румия и Реда, в хорошо зарекомендованной  локализации, к которой относится интенсификация застройки начинающимся строительством крупнейшего в Европе Аквапарка, равно как и утвержденная концепция развития в рамках которой будет создана объездная дорога Труймяста  СОТА (Северная Объездная Труймейскей Агломерации). Если планируешь вложения капитала, то возможно Тебя заинтересуют инвестиционные земли в местности Реда. Участок для застройки в предлагаемых окрестностях является отличной инвестицией – в непосредственной близости вновь возводимого центра с Аквапарком, размещение среди вновь построенных  одноквартирных жилых домов и серийной застройки.  Многообещающей является процедура строительства СОТА (Северная Объездная Труймейскей Агломерации), которая послужит причиной динамичного уплотнения застройки.

КЕБЛОВО

  Инвестиционные площади, земли с документально подтвержденными залежами сланцевого газа и нефти, земли общей площадью 75 100 метров квадратных или 7,51 гектара.

КЕБЛОВО, поморское воеводство вейхеровский повет

С удовольствием представляем Господам инвестиционные земли Труймяста, которые являются наиболее популярными и перспективными и спрос на которые в ближайшие годы сильно возрастет. В связи с динамичным развитием застройки тех площадок, участки для строительства в Поморском в местах предлагаемых нами будут пользоваться постоянно растущим спросом. Предполагаются также многочисленные плановые инвестиции в коммуникационную инфраструктуру в вышеупомянутом районе. Если Ты еще не слышал, дорогой Интернетпользователь, об инвестиции «Красный Мост», с уверенностью можно сказать она в ближайшем будущем громко о себе заявит. Уже сейчас убедись сам, почему предлагаемые нами площадки одни из лучших, если не наилучшие, инвестиционные земли Труймяста.

Dowiedz się jak do nas trafić / How to find us