Kontakt  

Masz pytanie?
Napisz do nas!  
Wpisz e-mail
Wpisz imię i nazwisko / Firma
Wpisz telefon
Wpisz treść pytania

 

Gdańsk • Działki budowlane • Tereny inwestycyjne  

  Gdańskie działki budowlane o powierzchni od 3000 m.kw do 103 000 m.kw /według specyfikacji/

Rewolucyjna wizja dla Gdańska: centrum komunikacyjne miasta  umiejscowione zostanie  między Starym Przedmieściem a Orunią. Węzeł integracyjny "Czerwony Most" nie powstanie jednak wcześniej niż za kilka lat. Tak czy inaczej, grunty inwestycyjne Gdańska w rejonie, gdzie inwestycja ma w przyszłości rozwinąć skrzydła, cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony developerów, którzy swoje środki finansowe kierują przede wszystkim właśnie tam dostrzegając ogromny potencjał dla nowo planowanej części Gdańska doskonale skomunikowanej ze starym miastem .

Koncepcja węzła integracyjnego "Czerwony Most". W przyszłości  zbiegną się tam nieistniejące na razie ulice: Nowa Chmielna, Nowa Podmiejska oraz Nowa Cienista. Władze wszystkich dużych aglomeracji, nie tylko Trójmiasta, muszą inwestować w rozwój komunikacji zbiorowej, bo centra miast po prostu nie zmieszczą wszystkich aut, które chciałyby do nich wjechać. Niewykluczone, że kiedyś wprowadzone zostaną opłaty za wjazd samochodem do centrum. Na pewno zaś wzrosną opłaty za parkowanie. Choć ta wizja ziści się nie wcześniej niż za kilka  lat, już dziś trzeba się do niej przygotować. I dlatego urbaniści zaprojektowali węzeł komunikacyjny "Czerwony Most" - nazwany tak od istniejącego tu kiedyś i wykonanego z czerwonej cegły mostu nad Motławą.

Ta koncepcja brzmi fantastycznie, ale jest efektem wielu lat badań. - Zaplanowanie przebiegu drogi to bułka z masłem. Robi się ciekawiej, gdy można zaplanować coś bardziej spektakularnego - przyznaje - Tadeusz Mendel, planista z Biura Rozwoju Gdańska, autor planu węzła "Czerwony Most".

Miałby on łączyć komunikację autobusową, tramwajową i kolejową. Byłby punktem zbornym dla nowych linii tramwajowych, które biegłyby od ul. Podwale Przedmiejskie, przez ul. nową Chmielną oraz z pętli przy ul. Świętokrzyskiej, przez ul. Nową Podmiejską.

W przyszłości  byłby to też główny dworzec kolejowy Gdańska, ponieważ znacznie łatwiej tu dojechać, niż do dzisiejszego dworca. Pojawiłyby się tu zarówno perony SKM, jak i dla pasażerów pociągów dalekobieżnych. Nad torami będzie się rozciągać kładka pieszo-rowerowa - opisuje Tadeusz Mendel.

Dojazd autem do węzła byłby możliwy: od północy Nową Chmielną, od południa Nową Podmiejską, zaś od zachodu ul. Nową Cienistą, która będzie połączona z węzłem wiaduktem. W obrębie węzła powstałoby ok. 3 tys. miejsc parkingowych. Obiekt oplatałaby sieć ścieżek rowerowych.

"Czerwony Most" zastąpiłby wysłużoną zajezdnię tramwajową w Nowym Porcie, a także zajezdnię autobusową przy al. Hallera w Gdańsku. Oba obiekty odtworzono by na południe od węzła.

Elementem węzła byłby budynek obsługi pasażerów, gdzie nie tylko kupilibyśmy bilety, ale też zasięgnęli informacji turystycznej czy zjedli. Na dachu byłoby lądowisko dla helikopterów medycznych. Szukający wytchnienia w podróży mogliby spojrzeć na panoramę historycznego śródmieścia Gdańska z pełnego zieleni tarasu widokowego.

Powstanie też centrum handlowe. - Polacy robią zakupy wracając z pracy. Takie ulokowanie obiektu handlowego zapewni im wygodę - przekonuje Tadeusz Mendel.

Planistom z BRG trudno dziś mówić o kosztach. Pewne jest jedynie tyle, że  budowa węzła  będzie rozciągnięta w czasie. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że grunty inwestycyjne w pobliżu przyszłego "Czerwonego Mostu" i jego najbliższych okolic będą cieszyły się stale rosnącą popularnością - zarówno wśród inwestorów jak i nabywców chcących doskonale ulokować i pomnażać  swoje oszczędności .

Dane do stron internetowych do ściągnięcia ciekawych materiałów na temat Gdańska:


Omawiane działki budowlane w Gdańsku są przeznaczone do sprzedaży i mają następujące powierzchnie:

 • 43 762 m.kw
 • 12 593 m.kw
 • 9220 m.kw
 • 9139 m.kw
 • 5338 m.kw
 • 3999 m.kw
 • 9707 m.kw
 • CENA 30 EURO za metr kwadratowy
 • Możliwość indywidualnej negocjacji cen
 • IDEALNE UMIEJSCOWIENIE ZE WZGLĘDU na położenie obok obwodnicy południowej Gdańska łączącej zarówno ścisłe centrum starego miasta , obwodnicę trójmiejską jak również trasę na Warszawę i Bydgoszcz. Kolejny bardzo ważny argument to fakt, iż w sąsiedztwie są tereny inwestycyjne gdańskich (i nie tylko) największych firm developerskich, które to tworzą nowoczesne wizje nowo powstających osiedli zarówno zabudowy mieszkaniowej, jak i zabudowy szeregowej i bliźniaczej .

Koncepcja rozwoju gdańskiej Wenecji ze względu na zielony charakter jak i kanały w przyszłości wykorzystywane do spływów kajakowych jak i ruchu wypoczynkowego wodnego w ramach projektów unijnych spowoduje iż te gdańskie tereny inwestycyjne zostaną uznane w najbliższej przyszłości jako najatrakcyjniejsze lokalizacje nowoczesnej formy zabudowy

Planowany w sąsiedztwie węzeł integracyjny czerwony most z całą pewnością przyczyni się do ekspansywnego rozwoju tegoż terenu a odległość około 1,5 km do starego miasta daje gwarancje doskonałej inwestycji

Gdańsk • Działki budowlane • Tereny inwestycyjne  

  Building plots in Gdańsk with the total surface area ranging from 3000 m2 to 103 000 m2 /according to the specification/

A revolutionary vision for Gdańsk; a new communication centre of the city will be placed between Stare Przedmieście and Orunia districts. The integration hub ‘Czerwony Most’ (Red Bridge) will not be ready earlier than in some years. However, the areas around Gdansk, the place where the investment is to spread its wings in the future, enjoy considerable interest of developers directing its financial resources and seeing the huge potential of the newly planned part of Gdańsk which is perfectly communicated with the old town.

The concept of the integration hub ‘Czerwony Most’ (Red Bridge). In the future it will constitute a junction for streets: Nowa Chmielna, Nowa Podmiejska and Nowa Cienista. Authorities of all big agglomerations, not only the Tricity, have to invest in the development of collective transport services as the city centers simply cannot take all cars that would like to enter. It is possible that there will be charges for entering the city centre. The existing parking fees will be increased for sure. In spite of the fact that vision will not come true earlier that in a few years we should all prepare for it. That is why city planners have already designed the ‘Red Bridge’ communication hub – named after the bridge over the river Motlava that existed here in the past and was built from red brick.

The idea sounds incredible but it is a result of extensive research. Planning the course of a road is a child’s play. It get more interesting when you can plan something more spectacular – admits Mr Tadeusz Mendel – a planner in the Gdańsk Development Office and the author of the ‘Czerwony Most’ hub.

It is supposed to combine bus, tram and railway transport. It is to be a meeting point for new tram lines that would run from Podwale Przedmiejskie St. along the new Chmielna St. and from the tram terminus in Świętokrzyska St. along Nowa Podmiejska St.

‘In the future it would also become the Main Train Station in Gdańsk as it is much easier to get here than to the present day Station. There are to be both SKM train and long-distance train platforms. There will also be an overpass above the railway’ – describes Mr Tadeusz Mendel.  

It would be possible to access the hub by car: from the north by Chmielna St, from the south by Nowa Podmiejska St, and from the West by Nowa Cienista St which will be connected with the hub by means of a flyover. In the closest vicinity of the hub there would be approximately 3 000 car park places and the entire facility would be surrounded by a network of bicycle lanes.   
‘Czerwony Most’ would replace the old tram terminal in Nowy Port and the bus depot at Hallera St. in Gdańsk.  Both facilities would be reconstructed south of the hub.

Another element of the hub would be a passenger service facility where it would be possible to buy tickets as well as receive some tourist information or have a meal. On the roof there would be a landing for medical helicopters. Those looking for a breather would have a chance to have a look at the beautiful panorama of the historical suburbs of Gdańsk from an observation deck full of plants and greenery.   

The plans also include the construction of a shopping centre. The Polish do shopping on their way back home from work. Such a location of a shopping facility will certainly provide them with a lot of comfort – argues Mr Tadeusz Mendel.  
Planners from the Gdańsk Development Office find it really difficult to talk about costs. It is only certain that the construction of the hub will be spread in time. However, everything indicates that the investment land located around the future ‘Czerwony Most’ and its closest vicinity will enjoy constantly growing popularity among both investors and buyers willing to invest and multiply their savings.

Links for other internet websites including interesting materials concerning Gdańsk:


The discussed building plots in Gdańsk are prepared for sale and have the following total surface areas: 

 • 43 762 m.kw
 • 12 593 m.kw
 • 9220 m.kw
 • 9139 m.kw
 • 5338 m.kw
 • 3999 m.kw
 • 9707 m.kw
 • PRICE € 30 per m2
 • Possibility of individual price negotiation
 • IPERFECT LOCATION next to the southern ring road of Gdańsk connecting the very city centre, Tricity ring road and the routes to Warsaw and Bydgoszcz. Another very important argument is the fact that the plots are located in the nearest vicinity of the investment land of the biggest development companies operating in Gdańsk and other cities in Poland. They create new visions of residential settlements, flats, terraced houses and semi-detached houses.

The concept of developing the Venice of Gdańsk due to its green character and canals to be used in the future for canoeing trips and water leisure prepared within EU projects will soon result in making these investment land some of the most attractive locations for modern development.

The ‘Czerwony Most’ integration hub planned in the nearest vicinity will certainly contribute to rapid development of the area and the distance of only 1.5 km from the old town guarantees excellent investment.

Gdańsk • Działki budowlane • Tereny inwestycyjne  

  Danziger Grundstücke, Flächen von 3000 bis 103 000 Quadratmetern /je nach Spezifikation/

Revolutionäre Vision für Danzig: Kommunikationszentrum der Stadt befindet sich zwischen dem Alten Vorort (Altstadt) und Orunia. Die sogenannte "Rote Brücke" wird nicht früher als erst in ein paar Jahren entstehen. Jedenfalls, die Danziger Grundstücke in der Gegend, wo die Investitionen in der Zukunft ihre Flügel verbreiten werden, erfreuen sich großer Popularität seitens der Bauunternehmer. Sie wenden ihre Geldmittel in erster Linie dorthin, da sie dort ein großes Potenzial für die neu geplanten Anlagen in Danzig sehen, die mit der Altstadt ausgezeichnet verbunden sind.

Das Konzept der "Roten Brücke ". In Zukunft werden dort die in dem Moment noch nicht existierenden Strassen Nowa Chmielna, -Nowa Podmiejska und Nowa Cienista konvergieren. Die Behörden der Großstädte nicht nur der Dreistadt müssen in die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs investieren, da die Stadtzentren einfach nicht all die fahrenden Autos werden „unterbringen” können . Es ist möglich , dass die Parkgebühren erhöht werden. Obwohl diese Vision erst in ein paar Jahren in Erfüllung kommt, muss man sich schon heute darauf vorbereiten. Aus diesem Grund wurde die "Rote Brücke" entworfen – der Name kommt von der hier vorhandenen, aus rotem Backstein gebauten Brücke über Mottlau.

Dieses Konzept klingt fantastisch. Es ist das Ergebnis mehrjähriger Forschung. Es wird interessanter, wenn man etwas spektakuläres planen kann- meint Tadeusz Mendel, ein Planer des Entwicklungsamtes der Stadt Danzig , der Entwerfer der "Roten Brücke".
Sie würde die Bus-, Straßenbahn- und Zugkommunikation vereinfachen. Sie wäre ein Sammelpunkt für die neue Straßenbahnlinien von der Straße Podwale Przedmiejskie, über Nowa Chmielna Straße.
In Zukunft wäre es auch der Hauptbahnhof von Danzig, da es wesentlich einfacher ist, ihn zu erreichen, als den heutigen.
Es würden hier Bahnsteige für Passagiere der Intercity-Züge entstehen. Darüberhinaus würde sich hier auch eine Fußgänger-und Fahrradbrücke erstrecken – (nach Tadeusz  Mendel).
Die Anreise mit dem Auto zu dem Kommunikationsknoten wäre möglich: vom Norden – die Chmielna Strasse entlang, vom Süden - Nowo Podmiejska Strasse und vom Westen – Nowa Cienista Strasse, die mit dem Kommunikationsknoten über einen Viadukt verbunden wird. Innerhalb des Knoten gäbe es etwa 3000 neue Parkplätze. Die Anlage wäre von einem Netz von Radwegen umgeben.
Die "Rote Brücke" würde das alte Straßenbahndepot in Nowy Port sowie das Busdepot in der Hallera Strasse in Danzig ersetzen.

Das Element des Kommunikationskknoten wäre auch das Kunden-Service-Gebäude, in dem man sowohl einen Fahrschein kaufen, Auskunft bekommen als auch essen könnte. Auf dem Dach gäbe es auch einen medizinischen Hubschrauberlandeplatz. Das Gebäude wäre mit einer Aussichtsplattform versehen.

Hier wird auch ein Einkaufszentrum entstehen. Polen kaufen gewöhnlich auf Weg von der Arbeit nach Hause. Diese Lage des Einkaufszentrums wird ihnen Bequemlichkeit sichern– meint Tadeusz Mendel .
Es ist heute schwer über die Kosten zu sprechen. Eines steht fest, der Aufbau eines Kommunikationsknoten wird lange dauern. Jedoch weist alles darauf hin, dass die Investitionsgrundstücke in der Nähe von der künftigen "Roten Brücke" und ihrer Umgebung sich andauernd wachsender Popularität erfreuen werden- sowohl bei Investoren als auch bei den Käufern, die ihre Ersparnisse anlegen und und multiplizieren wollen werden.

Daten für Webseiten, interessante Materialien über Danzig zum Herunterladen:


Die unten aufgeführten Grundstücke in Danzig stehen zum Verkauf:

 • 43 762 m.kw
 • 12 593 m.kw
 • 9220 m.kw
 • 9139 m.kw
 • 5338 m.kw
 • 3999 m.kw
 • 9707 m.kw
 • PREIS 30 EURO pro Quadratmeter
 • Die Möglichkeit der individuellen Preisverhandlungen
 • AUSGEZEICHNETE Lokalisierung aufgrund der Lage direkt an der südlichen Ringstraße von Danzig, die sowohl das Zentrum der Altstadt, die Dreistadt-Ringstraße als auch die Autobahn nach Warschau und Bydgoszcz verbindet. Ein weiteres sehr wichtiges Argument ist die Tatsache, dass sich in der Nachbarschaft die Investitionsgrundstücke der größten Entwicklungsunternehmen befinden

Das Konzept der Entwicklung der Danziger Venedig wegen zahlreicher grüner Anlagen und Kanäle wird dazu führen, dass die Danziger Investitionsgebiete als die attraktivsten Lagen für Gebäude moderner Form berücksichtigt werden.

Der in der Nähe entworfene Kommunikationsknoten, die „Rote Brücke”, wird sicherlich zur expansiven Entwicklung dieses Bereiches beitragen. Die Entfernung von etwa 1,5 km von der Altstadt garantiert eine ausgezeichnete Investition

Gdańsk • Działki budowlane • Tereny inwestycyjne  

   Гданьские участки для строительства площадью от 3000 кв. м 103 000 кв.м /по спецификации/

Революционные перспективы для Гданьска: коммуникационный центр города будет размещен между Старым Предместьем и Орунием. Однако интеграционный узел "Красный Мост" не появится ранее чем через несколько лет. Так или иначе, инвестиционные основы Гданьска в районе, где инвестиции в ближайшем будущем расправят крылья, пользуются огромной заинтересованностью со стороны  developerów, которые свои финансовые средства направляют прежде всего туда где достигается огромный потенциал для вновь запланированной части Гданьска достаточно совершенно связанной со старым городом.

Концепция интеграционного узла «Красный Мост». В будущем там сойдутся несуществующие пока улицы: Новая Хмельна, Новая Подмейска и Новая Тениста. Власти всех больших агломераций, не только Труймяста, должны инвестировать в  развитие общих коммуникаций, потому что центры городов просто не смогут разместить все автомобили, которые хотели бы в них въехать. Не исключено, что когда-то будут введены оплаты за въезд автомобилем в центр. Наверняка возрастет оплата за парковку. Хотя эта перспектива видится не ранее чем через несколько лет, уже сегодня к ней необходимо готовиться. И для этого градостроители запроектировали коммуникационный узел "Красный Мост" – названный так по существовавшему когда-то и выполненному из красного кирпича мосту через Мотлаву.

Эта концепция выглядит фантастически, но она является результатом многолетних исследований. – Планирование прохождения дороги – булка с маслом. Становится интересно, когда можно запроектировать что-то более респектабельное  - признает – Тадеуш Мендель, проектировщик из Бюро Развития Гданьска, автор проекта узла  "Красный Мост".

Он должен соединить автобусные, трамвайные и железнодорожные коммуникации. Будет сборным пунктом для новых трамвайных линий, которые побегут от ул. Подвалы Предместья, через ул.Хмельную и петли с ул.Свентокшыцкей, через ул.Новую Подмейскую.

В будущем здесь может быть главный железнодорожный вокзал Гданьска,так как значительно удобнее сюда доехать, чем к действующему вокзалу. Здесь появятся перроны как для автобусов местного сообщения так и для пассажиров поздов дальнего следования. Над путями будет располагаться дорожка для пешеходов и велосипедистов – описывает Тадеуш Мендель.

Проезд  автомобилем  к  узлу будет возможен: с севера Новою Хмельною, с юга Новою Подмейскою, а с запада ул. Новою Тенистой, которая будет соединена с узлом виадуком. Вблизи узла появилось бы около 3 тыс. парковочных мест. Объект был бы окружен сетью велодорожек.

"Красный Мост" заменил бы изношенный трамвайный  заезд в Новый Порт, а так же автобусный заезд на ул.Халлера в Гданьске. Оба объекта были бы открыты на юг от узла.
Элементом узла было бы здание обслуживания пассажиров, где не только мы купили бы билеты, но и получили бы туристическую информацию или покушали. На крыше была бы вертолетная площадка для медицинских вертолетов. Искатели отдыха в поездке могли бы осмотреть панораму исторического предместья Гданьска с наполненной зеленью террасы обозрения.

Появится так же торговый центр – Поляки делают покупки возвращаясь с работы. Такое расположение торгового объекта обеспечит ему преимущество – утверждает Тадеуш Мендель.
Проектировщикам из БРГ трудно сегодня говорить о стоимости. Уверенность есть только в том, что строительство узла будет растянуто во времени. Тем не менее все указывает на то, инвестиционные земли поблизости будущего  "Красного Моста" и его прилегающих околиц будут пользоваться постоянно растущей популярностью – как среди инвесторов так и покупателей, которые хотят надежно вложить и приумножить свои сбережения.

Данные к интернет-страницам для скачивания интересующих материалов по теме Гданьска:


Упоминаемые участки для строительства в Гданьске предназначенные для продажи имеют следующие площади:

 • 43 762 m.kw
 • 12 593 m.kw
 • 9220 m.kw
 • 9139 m.kw
 • 5338 m.kw
 • 3999 m.kw
 • 9707 m.kw
 • ЦЕНА 30 EВРО за квадратный метр
 • Возможность индивидуальных переговоров по ценам
 • ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ положения рядом с южной объездной дорогой Гданьска соединяющей как центр старого города, объездную дорогу Труймяста так и трассу на Варшаву и Быдгощ. Очередным очень важным аргументом является факт соседства инвестиционных площадей гданьских (и не только) крупнейших фирм разработчиков, которые образуют современный вид вновь возводимых поселений равно как и жилищного строительства, так и застройки серийными и полусерийными зданиями.

Концепция развития гданьской Венеции с точки зрения на зеленый характер и каналы в будущем используемые для сплава байдарок так и водного движения отдыхающих в рамках проектов евросоюза приведет к тому, что в ближайщем будущем гданьские инвестиционные площадки будут признаны как самые привлекательные места современной формы застройки.

Запланированный по соседству интеграционный узел красный мост с полной уверенностью станет причиной  ekspansywnego развития этой площадки, а расстояние около  1,5 км до старого города дает гарантию  отличных инвестиций.

Dowiedz się jak do nas trafić / How to find us